Home > 취업 안내 > 택시운전자격시험 합격자 공고 
 
                                                                             1. 합격자 명단 : 별 첨
     2. 자격증 발급 안내
         가. 자격증 교부신청 기간 : 2020.07.22. - 2020.08.21.까지 (30일간)
                                                                                  나. 법인택시운송사업조합 (☎ 765 - 4111 ~ 4)
                                                                                  다. 구비서류
            ○ 택시운전자격증 교부신청서 1부 (당 조합 소정양식)
                                                                                     ○ 운전면허증
            ○ 수수료 : 10,000원
        라. 신청즉시 자격증 교부함
        마. 발급 신청 기간 : 합격자 발표일로부터 30일이내 발급받아야 함
 
수험 번호 이 름 수험 번호 이 름 수험 번호 이 름
006 손호영 007 임용혁 008 조명현
009 서대열 010 김홍근 011 김윤희
012 남상욱 013 최용환 014 박성환
015 박진억 018 김병수 020 남승수
022 전춘우 023 박용현 024 박수곤
026 이영하 027 김진광 028 최인식
029 조영호 030 류형수 031 최범식
033 김영수 034 노세정 035 김길수
036 박종훈 037 정권화 038 김하경
039 서상익 041 권태호 042 권성진
044 장대기 045 서찬우 046 이현준
047 구슬기 048 성지원 049 전동기
050 조순철 051 위진욱 052 김민규
056 박재현 057 배달섭 058 김경종
059 박준영 060 박정태 061 이진동
063 홍호근 064 김미정 065 김문기
066 박병주 068 김교억 069 김형익
072 이석주 075 이경배 077 이종인
078 이후락 080 김정석 082 임장원
085 최종환 089 정영곤 090 김종칠
091 문홍대 092 이정우 093 백성룡
096 손은겸 100 하중호 101 김주철
106 박무현 107 윤두호 108 박영진
110 남재명 111 김학해 112 서병기
113 김해동